Miras Hukuku

Pehlivan Hukuk Bürosu > Miras Hukuku

  • Vasiyetname hazırlanması,
  • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması,
  • Mirasın reddi kararı alınması,
  • Terekenin tespiti, vasiyetnamenin iptali, saklı pay, tenkis ve mirastan kaynaklı istihkak davaları